Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τέχνες και Εκπαίδευση:
Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών
INTERNATIONAL CONFERENCE
Arts and Education: Creative ways into languages
6 - 8 ΜΑΪΟΥ 2011
Mαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαρασλή 4, Αθήνα
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ, Π.Τ.Δ.Ε
ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στόχος του συνεδρίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων σταδιακής εισαγωγής μιας σύγχρονης γλωσσοπαιδαγωγικής προσέγγισης μέσω των τεχνών στην εκμάθηση και κατανόηση της μητρικής ή / και της ξένης γλώσσας, προτείνοντας εποπτικό υλικό και μεθόδους μάθησης κατάλληλα επεξεργασμένα για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι έρευνες και οι προτάσεις που θα προκύψουν αποβλέπουν, εκτός από την αποτελεσματική γλωσσική κατάρτιση, στην εμπέδωση της έννοιας του «άλλου», στο σεβασμό της διαφορετικότητας των πολιτισμών, στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, καθώς και στην αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών μέσα από την αξιοποίηση των τεχνών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Βασικοί άξονες και θεματικές του συνεδρίου αποτελούν:
• Ο αναδυόμενος σχολικός εγραμματισμός στη μητρική γλώσσα και ο κοινωνικός εγραμματισμός στις ξένες γλώσσες.
• Η γνωστική ανάπτυξη και η καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων.
• Η διδασκαλία της Γλώσσας με «εργαλείο» τις Τέχνες, μέσα από κατάλληλες εξειδικευμένες δραστηριότητες για την ηλικία των 5-8 ετών.
• Η σχέση του Πολιτισμού με την Εκπαίδευση.
• Η σύνδεση της Μουσικής και της Γλώσσας.
• Η σύνδεση της Θεατρικής Αγωγής και της Γλώσσας.
• Άλλες μορφές Τέχνης και η σύνδεσή τους με τη διδασκαλία της Γλώσσας.
• Το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού και ο ρόλος του στην αισθητική εκπαίδευση.
• Η αναγκαιότητα της παιδαγωγικής επάρκειας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.
• Η Διεθνής εμπειρία για την εκμάθηση της γλώσσας μέσα από τις Τέχνες.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, φοιτητές και αποφοίτους τμημάτων παιδαγωγικών, ξένων γλωσσών, προσχολικής ηλικίας, μουσικών σπουδών, θεατρολογίας, καλών τεχνών, κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.
Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για:
1. προφορική παρουσίαση - εισήγηση
2. εργαστήριο
3. παρουσίαση αφίσας (poster)
4. παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού
5. πολυμεσικές εγκαταστάσεις
Γενικές οδηγίες
• Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική.

• Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα δημοσιευτούν σε ειδική έντυπη έκδοση η οποία θα διανεμηθεί στους συνέδρους αλλά και ηλεκτρονικά μέσω του κόμβου της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. www.primarymusic.gr

• Η ηλεκτρονική έκδοση του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει τα πλήρη κείμενα των παρουσιάσεων κάθε είδους.

• Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την επιστημονική επιτροπή συνεδρίου.

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη μέχρι 500 λέξεις για κάθε είδος υποβολής και σύντομο βιογραφικό (100-150 λέξεις) στο gr.primarymsuic@gmail.com

Κριτήρια αξιολόγησης
Οι προτάσεις θα κριθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
1. την τήρηση των προδιαγραφών και των καταληκτικών ημερομηνιών
2. τη σύνδεση με το θέμα και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου
3. την επιστημονική εγκυρότητα των θέσεων του συγγραφέα

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται:
• Η συνεδριακή τσάντα
• Το τεύχος των περιλήψεων του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου 2011
• Τα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου 2011 (ηλεκτρονική έκδοση)
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
Επικοινωνία
Οι αιτήσεις αποστέλλονται με fax στο 210 3312994 ή ηλεκτρονικά στο gr.primarymusic@gmail.com


Αποστολή προτάσεων gr.primarymusic@gmail.com

με την ένδειξη: EΠΩΝΥΜΟ_Αrts.Edu_2011

Γενικές πληροφορίες www.primarymusic.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: