Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.ΚΑΡΤΕΡΗ Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας προκηρύσσει ετήσιο Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό ανέκδοτης ποιητικής συλλογής 
Έναρξη αποστολής της ατομικής ποιητικής συλλογής η 15 η Μαΐου 2014. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που έχουν την ελληνική ή την κυπριακή υπηκοότητα, ανεξαρτήτως σπουδών. 
Αποκλείονται της συμμετοχής σε αυτόν τα μέλη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.
Η ποιητική συλλογή αποστέλλεται εντός δύο μηνών από την προκήρυξη του διαγωνισμού, στη διεύθυνση που ορίζεται παρακάτω, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 ποιήματα, δεν πρέπει να έχει εκδοθεί ή να έχει δημοσιευθεί εν όλω ή εν μέρει στον τύπο ή σε έγκριτα λογοτεχνικά περιοδικά ή στο διαδίκτυο. Ούτε να είναι εν αναμονή αποτελεσμάτων από άλλο διαγωνισμό. 
Τα ποιήματα πρέπει να είναι πληκτρολογημένα σε 15 ωφέλιμες σελίδες, εκτυπωμένες ανά φύλλο σε πέντε (5) αντίτυπα. Αν η έκταση κάποιου ποιήματος είναι μεγαλύτερη της μιας σελίδας, ισχύει και πάλι η έκταση των 15 ωφέλιμων σελίδων. Ως σελίδα υπολογίζεται η σελίδα Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12. 
Βραβεύεται μία (1) συλλογή με χρηματικό βραβείο δύο χιλιάδων (2000) ευρώ. 
Η συλλογή αποστέλλεται ταχυδρομικά με ψευδώνυμο. Στο άνω μέρος όλων των σελίδων και των αντιτύπων της συλλογής να αναγράφεται το ψευδώνυμο, πληκτρολογημένο με τα ίδια στοιχεία των ποιημάτων. Σε δεύτερο μικρότερο αδιαφανή κλειστό φάκελο, που θα πρέπει να συνοδεύει τη συλλογή και θα εμπεριέχεται στον αρχικό, ο υποψήφιος εξωτερικά θα αναγράφει το ψευδώνυμό του και μόνο αυτό και εσωτερικά θα υπάρχουν σε ένα φύλλο χαρτί τα πραγματικά του στοιχεία : όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνων και e-mail εάν υπάρχει. Οι δεύτεροι αυτοί μικροί φάκελοι δεν θα παραδίδονται στην κριτική επιτροπή, αλλά θα φυλάσσονται στο αρχείο της Οργανωτικής Επιτροπής. Ένας και μόνο φάκελος από αυτούς θα ανοιχθεί και θα δημοσιοποιηθεί με τη βράβευση της αντίστοιχης συλλογής. Οι υπόλοιποι μικροί φάκελοι με τα ονόματα θα καταστραφούν χωρίς να ανοιχτούν με σύνταξη πρακτικού καταστροφής από την αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή. Τα έργα κρίνονται από πενταμελή κριτική επιτροπή συγγραφέων και κριτικών εγνωσμένου κύρους, οι οποίοι παραλαμβάνουν μόνο τις συλλογές. Τα ονόματα των κριτών θα ανακοινωθούν με τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος. 
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους έως την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 στη διεύθυνση : Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, Καποδιστρίου 120, 49100 Κέρκυρα με απλή (όχι συστημένη) επιστολή, χωρίς αναγραφή ονόματος αποστολέα. Οι ημερομηνίες της αποστολής θα εξακριβώνονται από τις σφραγίδες των ΕΛ.ΤΑ. και δεν θα γίνονται επιβεβαιώσεις της παραλαβής των φακέλων, αφού δεν υπάρχουν στη διάθεσή των παραληπτών τα πραγματικά στοιχεία του αποστολέα.
Η μη τήρηση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψήφιου.
Η απονομή του βραβείου θα γίνει σε επίσημη τελετή στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθούν έγκαιρα.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε ελληνικά λογοτεχνικά έντυπα καθώς και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
*λήξη η 31η Αυγούστου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: