Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με την Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή», κατά το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2010 στην Αθήνα (στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211, Ταύρος).
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
 Ομιλίες στην ολομέλεια από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες
 Προφορικές Ανακοινώσεις στα επιμέρους Συμπόσια που θα δημιουργηθούν ανά θεματική ενότητα
 Ανάρτηση poster
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
1. Ζητήματα ειδικής αγωγής στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
2. Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
3. Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή
4. Σχολική ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία
5. Συνεργασία γενικής και ειδικής αγωγής και υποστηρικτών δομών
6. Μέθοδοι και εργαλεία ανίχνευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης
7. Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και μέθοδοι υλοποίησης
8. Εκπαιδευτική και Υποστηρικτική Τεχνολογία
9. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
10. Νοητική υστέρηση
11. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή / Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας
12. Σύνθετες γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές δυσκολίες
13. Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
14. Workshop Νέων Επιστημόνων (Υπ. Διδάκτορες-Νέοι Διδάκτορες)
15. Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών από φοιτητές των σεμιναρίων ειδικής αγωγής
Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο με Προφορική Ανακοίνωση, θα πρέπει να στείλετε περίληψη της ανακοίνωσής σας στα Ελληνικά και Αγγλικά (μέχρι 300 λέξεις) στο email της Οργανωτικής Επιτροπής ccpsys.conf.2010@gmail.com το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2010. Εφόσον εγκριθεί, θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τις 20 Ιουλίου 2010. Τα τελικά κείμενα των εισηγήσεών σας για να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αποσταλούν στο email της Οργανωτικής Επιτροπής ccpsys.conf.2010@gmail.com το αργότερο μέχρι της 15 Σεπτεμβρίου 2010.
Εφιστάται η προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:

 Ο χρόνος της ανακοίνωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

 Η καθεμία ανακοίνωση δεν θα υπερβαίνει τις 4.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων, της βιβλιογραφίας και της περίληψης). Θα είναι σε σελίδα Α4, σε γραμματοσειρά Times New Roman, με μονό διάστημα, θα έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5,3 εκ. επάνω και κάτω. Ο τίτλος και το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένα, ενώ το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων, θα είναι στοιχισμένο/α δεξιά.

 Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:

1. Ο τίτλος της εργασίας (στοιχεία πεζά και Bold, μεγέθους 14).
2. Μία κενή γραμμή.
3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Italic, μεγέθους 14.
4. Δύο κενές γραμμές.
5. Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12).
6. Βιβλιογραφικός πίνακας.
7. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική γλώσσα το πολύ 10 σειρές (στοιχεία μεγέθους 12).
8. Πλήρη στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με Τ.Κ., τηλέφωνο, Fax και e-mail).
9. Οι παραπομπές θα παρατίθενται στο κείμενο (π.χ. Bernstein, 1975: 78-85) και οι τυχόν σημειώσεις/ διευκρινίσεις κ.λπ. σε κάθε σελίδα του κειμένου. Στη βιβλιογραφία το μικρό όνομα του/των συγγραφέα/ων να αναγράφεται ολόκληρο.
Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:
Βιβλίο
Bernstein, Basil (1975). Class, codes and control: the process in education. London: RKP. (Η έκδοση δηλώνεται με δείκτη στη χρονολογία: 19753, ο μεταφραστής παρατίθεται μετά τον τίτλο του βιβλίου: Λε Γκοφ Ζακ & Πιερ Νορά (1975). Το έργο της ιστορίας / μετ. Κλαίρη Μιτσοτάκη. Αθήνα: εκδ. Ράππα).
Κεφάλαιο σε βιβλίο
Bernstein, Basil (1979). “School cannot compensate for society”. Στο: Coleman, Robert School and Society. London: RPK.
Άρθρο σε περιοδικό
Bernstein, Basil (1995). “Code theory and its positioning: a case study in misrecognition”. In: British Journal of Sociology of Education, 16 (1), 3-10.
 Η περίληψη στην Αγγλική γλώσσα και τα πλήρη στοιχεία του/των συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση με Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ και email) θα πρέπει να επισυνάπτονται στην τελευταία σελίδα της εργασίας, μετά από τη βιβλιογραφία. Εργασίες χωρίς τις αναφερόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνουν δεκτές για δημοσίευση.
 Οι εισηγητές θα πρέπει επίσης να προσέξουν τα εξής: α) Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει κάποιος με περισσότερες από μία ανακοινώσεις ως πρώτος και σε περισσότερες από δύο ανακοινώσεις ως δεύτερος εισηγητής και β) σε μία ανακοίνωση καλό είναι να μη συμμετέχουν περισσότεροι από τρεις εισηγητές.
 Η συμμετοχή με ανακοίνωση στο Συνέδριο έχει οριστεί στο ποσό των 50 Ευρώ ανά εισηγητή και σε αυτήν περιλαμβάνεται καφές κατά τα διαλείμματα, το επίσημο δείπνο, ο φάκελος του Συνεδρίου και τα Πρακτικά του Συνεδρίου.
 Η συμμετοχή με απλή παρακολούθηση για τους συνέδρους και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχει οριστεί στο ποσό των 20 Ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνεται καφές κατά τα διαλείμματα, το επίσημο δείπνο, ο φάκελος του Συνεδρίου και τα Πρακτικά του Συνεδρίου.
 Η συμμετοχή για τους προπτυχιακούς φοιτητές έχει οριστεί στο ποσό των 10 Ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνεται καφές κατά τα διαλείμματα, ο φάκελος του Συνεδρίου.
 Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στα προγράμματα ειδικής αγωγής και συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθορίζεται σε 20 ευρώ για ανακοίνωση και 10 ευρώ για απλή παρακολούθηση.
 Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συμβουλευτικού Σταθμού Ψυχολογικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου http://www.ba.aegean.gr/site3/
Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ευστράτιος Παπάνης
Επίκουρος Καθηγητής, Παν/μιου Αιγαίου
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια: