Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 92ου Καλοκαιρινείου Θεατρικοῦ Διαγωνισμοῦ 2012Ὁ Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τόν 92ο Καλοκαιρίνειο Θεατρικό Διαγωνισμό γιά τό ἔτος 2012. Δεκτά γίνονται μόνον θεατρικά ἔργα (δράματα ἤ κωμωδίες) ἀνέκδοτα (: δέν ἔχουν διδαχθῆ ἀπό σκηνῆς καί δέν ἔχουν γνωστοποιηθῆ στό κοινό μέ ὁποιοδήποτε μέσο), χωρίς περιορισμό στό περιεχόμενο καί στήν γλωσσική διατύπωση. Τά ὑποβαλλόμενα ἔργα πρέπει νά παραμείνουν ἀνέκδοτα μέχρι τήν ἡμέρα τῆς ἀνακοινώσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ διαγωνισμοῦ. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ὁ συγγραφέας παύει νά θεωρῆται ὑποψήφιος καί, ἄν ἔχει διακριθῆ, χάνει τήν διάκριση.
Τά ἔργα πρέπει νά ὑποβληθοῦν δακτυλογραφημένα σέ τρία (3) ἀντίτυπα στήν Γραμματεία τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός, συνοδευόμενα ἀπό κλειστό φάκελο, στόν ὁποῖο θά ἐσωκλείωνται τό ὀνοματεπώνυμο, ἡ διεύθυνση καί τό τηλέφωνο τοῦ συγγραφέως ἤ νά ἀποσταλοῦν ταχυδρομικῶς στήν διεύθυνση τοῦ Συλλόγου (Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Ἀθῆναι, μέ τήν ἔνδειξη: «Γιά τόν 92ο Καλοκαιρίνειο Θεατρικό Διαγωνισμό»). Στήν ἐξωτερική ὄψη τοῦ φακέλου ὅπως καί στήν πρώτη σελίδα ἑκάστου ἀντιτύπου πρέπει νά ἀναγράφωνται ὁ τίτλος τοῦ ἔργου καί τό ψευδώνυμο.
Ἕνα ἀπό τά ἀντίτυπα τῶν ἔργων κατατίθεται ὑποχρεωτικῶς στήν Βιβλιοθήκη τοῦ Παρνασσοῦ, ἐνῶ τά ἄλλα δύο μποροῦν νά τά παραλάβουν οἱ ὑποψήφιοι μετά τό πέρας τοῦ Διαγωνισμοῦ καί μέχρι 31.12.2013. Μετά τήν ἡμερομηνία αὐτή, οὐδεμία εὐθύνη φέρει ὁ Σύλλογος γιά τήν ἐπιστροφή τῶν ἀντιτύπων.
Καταληκτική ἡμερομηνία ὑποβολῆς τῶν ἔργων ὁρίζεται ἡ 31η Δεκεμβρίου 2012, μέ σφραγίδα ταχυδρομείου.
Στόν Διαγωνισμό δέν μποροῦν νά συμμετάσχουν ὅσοι ἔχουν λάβει Βραβεῖο (καί ὄχι Ἔπαινο) σέ προηγούμενο Καλοκαιρίνειο Θεατρικό Διαγωνισμό, καθώς καί τά μέλη τοῦ Συλλόγου.
Τά ἀποτελέσματα θά ἀνακοινωθοῦν ἀπό τήν Ἐπιτροπή κρίσεως σέ δημόσια συνεδρία στήν αἴθουσα Κ. Παλαμᾶ τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Φ. Σ. Παρνασσός, τήν Τετάρτη 5 Ἰουνίου 2013 καί ὥρα 7 μ.μ. Τό κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς κρίσεως δέν δημοσιεύεται οὔτε κοινοποιεῖται στούς συμμετέχοντες, οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται ἀνεπιφυλάκτως τήν κρίση τῆς Ἐπιτροπῆς.
Τό Βραβεῖο χορηγεῖται στόν συγγραφέα τοῦ καλλιτέρου ἔργου κατά την κρίση τῶν μελῶν Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς καί εἶναι χρηματικό, τό δέ ποσόν του καθορίζεται ἀπό τά Ἱδρύματα Ἀνδρέου καί Μαρίας Καλοκαιρινοῦ. Ἄν δύο ἔργα κριθοῦν ἰσάξια, τό ποσόν μπορεῖ νά διανεμηθῆ ἐξ ἴσου στούς δύο συγγραφεῖς. Ἡ Ἐπιτροπή μπορεῖ, κατά τήν κρίση της, νά μήν ἀπονείμη κανένα Βραβεῖο ἤ νά ἀπονείμη Ἐπαίνους χωρίς χρηματικό ἔπαθλο.
Ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων καί Ἐπαίνων στούς διακριθέντες θά πραγματοποιηθῆ στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Φ. Σ. Παρνασσός, τήν Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 καί ὥρα 11 π.μ., μετά τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν ἱδρυτῶν καί εὐεργετῶν τοῦ Συλλόγου.
Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἀπευθύνεσθε στήν Γραμματεία τοῦ Συλλόγου (τηλ. 210.3221917, ἐσωτ. 203).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: